Правилник за използване на платформа ArtLounge+§1 Общи постановления

 1. Настоящият Правилник определя правилата за използване на интернет платформата ArtLounge+ (наричана по-долу „Платформа“), управлявана от дружество Next Wave Global LLC със седалище на адрес: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, пощенски код: 82801, САЩ (наричано по-долу „Собственик на платформата“).

 2. Ползватели на Платформата могат да бъдат физически лица, навършили 18 години и притежаващи пълна дееспособност (наричани по-долу „Потребител“).

 3. Платформата е място, където всички регистрирани потребители имат достъп до безплатно съдържание, представено на Платформата, докато регистрираните Потребители, които са поръчали и заплатили избран абонамент, имат достъп до определено цифрово съдържание или материали, предоставени срещу заплащане за срока на абонамента.

 4. Използването на Платформата е равнозначно с приемането на Правилника.§2 Регистрация и логване

 1. За да използва Платформата, Потребителят е длъжен да създаде Потребителски акаунт, като посочи своето име и имейл адрес.

 2. Създаването на акаунт е безплатно.

 3. Акаунтът е създаден единствено за лична употреба от Потребителя.

 4. За да влезе в Платформата, Потребителят е длъжен да предостави своя имейл адрес и паролата, които е създал при регистрацията.

 5. Потребителят се задължава да предоставя верни и актуални данни и да ги актуализира в случай на промяна.

 6. Потребителят носи отговорност за опазването на паролата си в тайна и се задължава да не я разкрива на трети лица.§3 Абонамент

 1. Обхватът на платеното съдържание, достъпно за регистриран Потребител, зависи от закупения абонамент в съответствие с офертата, валидна на уебсайта на Платформата към момента на закупуване на абонамента.

 2. Собственикът на Платформата си запазва правото да променя офертата за абонамент и да въвежда промоции.

 3. Таксата за използване на платено съдържание под формата на закупен абонамент се определя в съответствие с ценовата листа на Собственика на Платформата, в сила към датата на сключване на съответния договор за абонамент. Ценоразписът, валиден към датата на сключване на договора за абонамент от Потребителя, е публикуван в раздел оферта на Платформата.

 4. Цените на абонамента са посочени във валутата, посочена от Собственика. Плащанията за абонаменти се извършват чрез доставчици на платежни услуги, избрани от Собственика на Платформата.

 5. Абонаментите не се подновяват автоматично.§4 Сключване на договор за абонамент, рекламации и откази от договора.

 1. Договорът за абонамент се сключва след потвърждение от Собственика на Платформата, че Потребителят е направил поръчка за даден абонамент. Потребителят ще получи потвърждение за направена поръчка за даден абонамент най-късно в момента на плащане за избрания абонамент.

 2. Съдържанието на договора са разпоредбите на настоящия Правилник, както и условията, посочени в процедурата за покупка.

 3. Извършването на покупка е равносилно на приемане на съдържанието на Правилника и Политиката за поверителност и задължително предоставяне на лични данни, отбелязани като задължителни.

 4. Продължителността на абонамента и обхватът на обхванатото от него съдържание зависи от вида на закупения абонамент в съответствие с офертата, валидна на Платформата към момента на закупуване на абонамента.

 5. Потребителят има право да промени вида на абонамента по всяко време, при спазване на условията, посочени в офертата за абонамент и настоящия Правилник.

 6. Ако Собственикът на платформата не изпълни задълженията си по договора за абонамент, Потребителят има право да подаде рекламация. Рекламацията се подава в писмен вид на адреса на Собственика на Платформата: admin@nextwave-global.com в срок от 14 дни от възникването на проблема. Ако рекламацията бъде приета от Собственика на Платформата, Потребителят има право да промени абонамента или да получи възстановяване на част или цялата заплатена сума. Срокът за разглеждане на рекламацията е до 14 дни.

 7. Потребителят има право да се откаже от договора за абонамент без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на сключването му.

 8. За да упражни правото си на отказ от договора, Потребителят е длъжен да изпрати писмено изявление за отказ от договора на адрес на Собственика на Платформата: admin@nextwave-global.com, заедно с правилно попълнен формуляр за отказ. Формулярът за отказ от Договора за покупко-продажба е приложен към Правилника.

 9. В случай на отказ от договора Собственикът на Платформата ще върне на Потребителя всички получени от него плащания в рамките на 14 дни от датата на получаване на изявлението за отказ от договора.

 10. Потребителят няма право да се откаже от договора за абонамент, ако услугата е стартирана с изричното съгласие на Потребителя. Договорът за абонамент се сключва за целия срок на абонамента и Потребителят не може да прекрати този договор с предизвестие преди края на периода на абонамента.

 11. Ако Потребителят наруши разпоредбите на този Правилник или приложимото законодателство, Собственикът на Платформата си запазва правото да спре или оттегли достъпа до Платформата и да прекрати договора за абонамент без предизвестие.

 12. Всякакви промени в клаузите на сключения договор за абонамент или в Правилника на Платформата ще бъдат извършвани в писмена форма, по електронна поща или на Платформата.

 13. По въпроси, които не са обхванати от този Правилник, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.§5 Гражданска отговорност и авторски права

 1. Собственикът на Платформата не носи отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от използването на Платформата от Потребителя.

 2. Собственикът на Платформата си запазва правото да изтрие акаунта на Потребителя в случай на нарушение на разпоредбите на този Правилник.

 3. Цялото съдържание, предоставено на Платформата, е защитено с авторски права и е собственост на Собственика на Платформата или други субекти, които са дали съгласието си за тяхното предоставяне. Потребителят се задължава да използва съдържанието само за лични цели и няма право да го разпространява, копира, променя или използва по друг начин без съгласието на Собственика на Платформата.

 4. Потребителят носи отговорност за всички действия, предприети при използване на Платформата, включително всякакви щети, причинени от нарушаване на авторски права или други права на интелектуална собственост.§6 Защита на личните данни

 1. Собственикът на Платформата преработва личните данни в съответствие със съответните нормативни разпоредби за личните данни, по-специално в съответствие с Регламент на (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (общ регламент за защита на личните данни ОРЗД).

 2. Подробна информация за обработката на лични данни и правата на Потребителя е достъпна в раздела Политика за поверителност, достъпен на Платформата.§7 Крайни постановления

 1. Собственикът на Платформата си запазва правото да променя настоящия Правилник по всяко време. Промените в Правилника влизат в сила от момента на тяхното публикуване в Платформата.

 2. В случай на спорове, възникнали от използването на Платформата, съответните съдилища са съдилищата за седалището на Собственика на Платформата.

 3. Настоящият Правилник влиза в сила от датата на публикуването му в Платформата.