Zásady ochrany osobních údajů platformy ArtLounge+

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování, zpracování a ochranu údajů poskytnutých uživatelem v souvislosti s používáním webových stránek platformy, které spočívají jak v používání souborů cookie v počítači uživatele, tak ve shromažďování a zpracování údajů o uživateli pro statistické účely, jakož i v dalších způsobech zpracování údajů, zejména ve shromažďování, zaznamenávání, ukládání, zpracovávání, pozměňování, sdílení a jiném využívání údajů. Všechny pojmy použité v tomto dokumentu mají význam uvedený ve smluvních podmínkách, které jsou k dispozici na webových stránkách platformy.§1 Obecná ustanovení

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů společností Next Wave Global LLC se sídlem na adrese : 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, PSČ: 82801, USA (dále jen "správce") v souvislosti s používáním online platformy ArtLounge+ (dále jen "platforma").

 2. Správce dbá zejména na ochranu soukromí uživatele platformy a zajišťuje, aby veškeré jím zpracovávané osobní údaje byly v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR").

 3. Pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají význam uvedený v ustanoveních GDPR a v podmínkách platformy ArtLounge+.§2 Typy zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje uživatele platformy, jako jsou:

- jméno a příjmení

- e-mailová adresa,

- informace o zakoupených předplatných,

- informace o používání platformy,

- informace týkající se koncového zařízení používaného uživatelem,

- IP adresa,

- soubory cookies.

 1. Správce zpracovává pouze údaje, které mu uživatel dobrovolně poskytl a které jsou nezbytné pro výkon služeb poskytovaných na platformě.§3 Účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje uživatele platformy jsou zpracovávány za účelem:

- poskytování služeb v souladu s nabídkou platformy,

- umožnit uživateli používat platformu,

- provádění marketingových aktivit,

- zajistit bezpečnost dat uživatele platformy.

 1. Správce používá osobní údaje výhradně za účelem poskytování služeb na platformě.

 2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům spolupracujícím se správcem za účelem poskytování služeb uživateli platformy.§4 Dobrovolnost poskytování údajů

 1. Každý uživatel platformy má právo dobrovolně poskytnout údaje, aby mohl používat platformu nebo provést objednávku. V případě využívání některých služeb a při objednávání předplatného může být poskytnutí údajů, ačkoli je dobrovolné, nezbytné pro provedení elektronické služby nebo vyřízení objednávky.

 2. Údaje, které je nutné (povinné) zadat v případě použití elektronické služby nebo provedení objednávky předplatného, zůstávají v každém případě uvedeny ve formuláři pro zadání těchto údajů.§5 Práva uživatelů

 1. PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Každý uživatel platformy má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, pokud se obrátí na správce.

Při kontaktu se správcem bude z bezpečnostních důvodů provedeno ověření osoby uživatele.

 1. PRÁVO NA VÝMAZ

Každý uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů. Toto právo se běžně označuje jako "právo být zapomenut". Správce je povinen vymazat všechny údaje žadatele, pokud neexistuje jiný právní základ pro další zpracování těchto údajů. Takový základ může vyplývat například z povinnosti vést finanční záznamy. Pokud není možné žádost o výmaz osobních údajů vyřídit, správce tuto skutečnost uživateli oznámí spolu s uvedením právního základu.

 1. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Na výslovnou žádost osoby, jejíž osobní údaje správce zpracovává, obdrží tato osoba soubor s údaji strukturovanými v běžně používaném formátu. Při uplatňování svého práva může uživatel rovněž určit subjekt, kterému má správce jeho údaje předat. Realizace tohoto práva může trvat až 30 dní. Správce zároveň z bezpečnostních důvodů ověří osobu uživatele, aby zajistil, že údaje budou předány správnému subjektu.

 1. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU.

Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.§6 Soubory cookie

 1. Platforma používá soubory cookie, což jsou malé textové soubory uložené v koncovém zařízení uživatele. Jsou používány ke zlepšení používání platformy a pro analytické a marketingové účely.

 2. Tyto soubory uchovávají: osobní nastavení uživatele a možnost automatického vyplňování formulářů a slouží mimo jiné k ukládání přihlašovacích údajů uživatele. Používají se zejména dvě kategorie souborů cookie:

Action Cookies - soubory ukládané za účelem zaznamenání činnosti uživatele při používání webových stránek. Tyto soubory cookie poskytují statistické údaje, na jejichž základě lze optimalizovat funkčnost webových stránek. Aby byly soubory cookie aktivní, musí je uživatel přijmout prostřednictvím příslušného nastavení internetového prohlížeče.

Session Cookies - soubory používané na přihlašovacích stránkách, které se ukládají za účelem zjištění stavu přihlášení uživatele. Používají se k tomu, aby uživateli umožnily přístup ke stránkám viditelným pouze pro uživatele, který používá webové stránky. Soubory cookie relace jsou přiřazeny při přihlášení uživatele a jsou smazány, když se uživatel odhlásí, tj. kliknutí na tlačítko "odhlásit".

 1. Ukládání souborů cookie ve svém zařízení můžete kdykoli zablokovat nebo je vymazat pomocí příslušného nastavení svého prohlížeče. Pokud ve svém prohlížeči nepovolíte instalaci souborů cookie, je možné, že nebudete mít přístup k některým částem našich webových stránek.

 2. Pokyny, jak zakázat instalaci souborů cookie, jsou k dispozici v části "Nápověda" na webových stránkách jednotlivých prohlížečů, například Microsoft Internet Explorer , Google Chrome , Safari , Mozilla FirefoxOpera.§7 Bezpečnost zpracování osobních údajů

 1. Správce zajistí, aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření na ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo poškozením.

 2. Správce pravidelně školí své zaměstnance o ochraně údajů a zajišťuje dodržování příslušných bezpečnostních postupů.

 3. Jednou z priorit správce je zabránit všem formám krádeží identity, stejně jako získávání citlivých informací se zlým úmyslem nebo nezákonným praktikám známým jako phishing. Za tímto účelem jsou všechny údaje poskytnuté uživatelem, zejména údaje jako čísla kreditních karet a údaje poskytnuté na webových stránkách pro přihlášení, jako je přihlašovací jméno a heslo k účtu uživatele, shromažďovány v souladu s pravidly bezpečnosti údajů.§8 Skargi

 1. Uživatel může podat stížnost v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů u správce na následující e-mailové adrese: admin@nextwave-global.com.

 2. Stížnost by měla obsahovat:

- Jméno a příjmení uživatele,

- e-mailovou adresu uživatele,

- popis nahlášeného problému.

 1. Správce se zavazuje posoudit stížnost podanou uživatelem do 30 dnů ode dne jejího obdržení a informovat uživatele o výsledku.

 2. Pokud uživatel není spokojen s výsledkem reklamačního řízení, má právo podat žalobu.§9 Závěrečná ustanovení

 1. V případě dotazů nebo obav týkajících se zpracování osobních údajů může uživatel platformy kontaktovat správce zasláním zprávy na následující e-mailovou adresu: admin@nextwave-global.com.

 2. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit Zásady ochrany osobních údajů. Změny vstupují v platnost, jakmile jsou zveřejněny na platformě.

 3. Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na Platformě.

 4. Uživatel je povinen pravidelně číst Zásady ochrany osobních údajů, aby měl přehled o změnách provedených správcem.

 5. V případě, že dojde ke změnám Zásad ochrany osobních údajů, bude Správce informovat uživatele o provedených změnách e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

 6. V záležitostech, na které se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, se použijí ustanovení platných právních předpisů.