Podmínky používání platformy ArtLounge+§1 Obecná ustanovení

 1. Tyto podmínky stanovují pravidla pro používání online platformy ArtLounge+ (dále jen "Platforma"), kterou provozuje společnost Next Wave Global LLC se sídlem na adrese: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, PSČ: 82801, USA (dále jen "Majitel platformy").

 2. Uživateli platformy mohou být fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a jsou plně způsobilé k právním úkonům (dále jen "Uživatel").

 3. Na platformě mají všichni registrovaní uživatelé přístup k bezplatnému obsahu prezentovanému na platformě, zatímco registrovaní uživatelé, kteří si objednali a zaplatili předplatné podle svého výběru, mají po dobu trvání předplatného přístup k určitému digitálnímu obsahu nebo materiálu zpřístupněnému za poplatek.

 4. Používání platformy se rovná souhlasu s těmito podmínkami.§2 Registrace a přihlášení

 1. Aby mohl uživatel používat platformu, musí si vytvořit uživatelský účet zadáním svého jména a e-mailové adresy.

 2. Vytvoření účtu je zdarma.

 3. Účet je vytvořen výhradně pro osobní potřebu uživatele.

 4. Pro přihlášení do platformy musí uživatel zadat svou e-mailovou adresu a heslo, které si vytvořil při registraci.

 5. Uživatel se zavazuje poskytnout pravdivé a aktuální údaje a v případě jejich změny je aktualizovat.

 6. Uživatel odpovídá za zachování důvěrnosti svého hesla a zavazuje se, že ho neposkytne třetím osobám.§3 Předplatné

 1. Rozsah placeného obsahu, který má registrovaný uživatel k dispozici, závisí na předplatném zakoupeném v souladu s nabídkou platnou na webových stránkách platformy v době nákupu předplatného.

 2. Vlastník platformy si vyhrazuje právo měnit nabídku předplatného a zavádět propagační akce.

 3. Poplatek za používání placeného obsahu ve formě zakoupeného předplatného je stanoven podle ceníku majitele platformy platného ke dni uzavření příslušné smlouvy o předplatném. Ceník poplatků aktuální ke dni uzavření smlouvy o předplatném uživatelem je umístěn v záložce nabídky na platformě.

 4. Ceny předplatného jsou uvedeny v měně určené majitelem. Platby za předplatné se provádějí prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb vybraných majitelem platformy.

 5. Předplatné nepodléhá automatickému obnovení.§4 Uzavření smlouvy o předplatném, reklamace a odstoupení od smlouvy.

 1. Smlouva o předplatném je uzavřena, jakmile majitel platformy potvrdí, že si uživatel dané předplatné objednal. Uživatel obdrží potvrzení objednávky daného předplatného nejpozději po provedení platby za vybrané předplatné.

 2. Obsahem smlouvy jsou ustanovení těchto obchodních podmínek, jakož i podmínky uvedené v nákupním řízení.

 3. Provedení nákupu se rovná souhlasu s obsahem obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů a povinnému poskytnutí osobních údajů označených podle požadavků.

 4. Doba trvání předplatného a rozsah pokrytého obsahu závisí na typu předplatného zakoupeného v souladu s nabídkou platnou na platformě v době zakoupení předplatného.

 5. Uživatel má právo kdykoli změnit typ předplatného za podmínek stanovených v nabídce předplatného a v těchto smluvních podmínkách.

 6. V případě neplnění povinností majitele platformy podle smlouvy o předplatném je uživatel oprávněn podat stížnost. Rekamace by měla být podána písemně na adresu vlastníka Platfomy: admin@nextwave-global.com do 14 dnů od vzniku problému. Pokud majitel Platfomy reklamaci uzná, má uživatel právo na změnu předplatného nebo na vrácení části nebo celé zaplacené částky. Doba vyřízení reklamace činí až 14 dní.

 7. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o předplatném bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.

 8. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je uživatel povinen zaslat na adresu majitele platformy: admin@nextwave-global.com písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy spolu s řádně vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je připojen k obchodním podmínkám.

 9. V případě odstoupení od smlouvy vrátí majitel platformy všechny platby přijaté od uživatele do 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení.

 10. Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy o předplatném, pokud byla služba zahájena s jeho výslovným souhlasem. Smlouva o předplatném se uzavírá na celou dobu trvání předplatného a uživatel nemá možnost tuto smlouvu ukončit výpovědí před uplynutím doby předplatného.

 11. V případě, že uživatel poruší ustanovení těchto podmínek nebo platné právní předpisy, vyhrazuje si majitel platformy právo pozastavit nebo ukončit přístup k platformě a vypovědět smlouvu o předplatném bez předchozího upozornění.

 12. Veškeré změny ustanovení uzavřené smlouvy o předplatném nebo pravidel platformy budou provedeny písemně, e-mailem nebo na platformě.

 13. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se použijí ustanovení platných právních předpisů.§5 Občanskoprávní odpovědnost a autorské právo

 1. Majitel platformy neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání platformy uživatelem.

 2. Majitel platformy si vyhrazuje právo smazat účet uživatele v případě porušení těchto smluvních podmínek ze strany uživatele.

 3. Veškerý obsah zpřístupněný na platformě je chráněn autorskými právy a je majetkem majitele platformy nebo jiných subjektů, které daly souhlas k jeho zpřístupnění. Uživatel se zavazuje používat obsah výhradně pro osobní účely a není oprávněn jej šířit, kopírovat, upravovat ani jinak používat bez souhlasu majitele platformy.

 4. Uživatel je zodpovědný za všechny činnosti prováděné při používání platformy, včetně škod způsobených porušením autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví.§6 Ochrana osobních údajů

 1. Majitel platformy zpracovává osobní údaje uživatele v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR").

 2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech uživatele jsou k dispozici v záložce Zásady ochrany osobních údajů, která je k dispozici na platformě.§7 Závěrečná ustanovení

 1. Majitel platformy si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Změny nařízení vstupují v platnost, jakmile jsou zveřejněny na platformě.

 2. V případě sporů vyplývajících z používání platformy jsou příslušné obecné soudy v místě sídla vlastníka platformy.

 3. Tyto podmínky se použijí ode dne jejich zveřejnění na platformě.