Pravila korištenja ArtLounge+ platforme§1 Opće odredbe

 1. Ovaj Pravilnik definira pravila za korištenje online platforme ArtLounge+ (u nastavku "Platforma"), kojom upravlja Next Wave Global LLC sa sjedištem na adresi: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, poštanski broj: 82801, SAD (u nastavku "vlasnik platforme")

 2. Korisnik Platforme može biti fizička osoba koja je navršila 18 godina s potpunom pravnom sposobnošću (u nastavku „korisnik“).

 3. Platforma je mjesto gdje svi registrirani korisnici imaju pristup besplatnom sadržaju predstavljenom na Platformi, dok registrirani korisnici koji su naručili i platili odabranu pretplatu imaju pristup određenim digitalnim sadržajima ili materijalima koji su dostupni uz naknadu tijekom trajanja pretplate

 4. Korištenje Platforme označava prihvaćanju ovog Pravilnika .§2 Registracija i prijava

 1. Kako bi koristio Platformu, korisnik je dužan otvoriti korisnički račun navodeći svoje ime i e-mail adresu.

 2. Otvaranje računa je besplatno

 3. Račun je otvoren isključivo za osobnu upotrebu korisnika.

 4. Kako bi se prijavio na Platformu, korisnik je dužan dati svoju e-mail adresu i lozinku koju je kreirao prilikom registracije.

 5. Korisnik se obvezuje davati istinite i aktuelne podatke te ih ažurirati u slučaju promjene.

 6. Korisnik je odgovoran za čuvanje povjerljivosti svoje lozinke i obvezuje se da je neće odati trećim osobama.

§3 Pretplata

 1. Opseg sadržaja koji se plaća dostupan registriranom korisniku ovisi o kupljenoj pretplati sukladno važećoj ponudi na web stranici Platforme u trenutku kupnje pretplate.

 2. Vlasnik Platforme zadržava pravo izmjene ponude pretplate i uvođenja promocija.

 3. Cijena za korištenje sadržaja koji se plaća u obliku kupljene pretplate utvrđuje se sukladno cjeniku vlasnika platforme, važećem na dan sklapanja konkretnog pretplatničkog ugovora. Cjenik važeći na dan sklapanja pretplatničkog ugovora od strane korisnika objavljen je u kartici ponuda na Platformi.

 4. Cijene pretplata navedene su u valuti koju odredi vlasnik. Plaćanja na ime pretplata vrše se putem pružatelja usluga plaćanja koje odabere vlasnik platforme.

 5. Pretplate se ne obnavljaju automatski.§4 Sklapanje pretplatničkog ugovora, reklamacije i odustanak od ugovora.

 1. Ugovor o pretplati je sklopljen nakon potvrde vlasnika Platforme da je korisnik dao narudžbu za određenu pretplatu. Potvrdu o narudžbi za određenu pretplatu korisnik će dobiti najkasnije u trenutku plaćanja odabrane pretplate.

 2. Sadržaj ugovora su odredbe ovog Pravilnika, kao i uvjeti navedeni u postupku kupnje.

 3. Kupnja označava prihvaćanju sadržaja Pravilnika i Pravila o privatnosti te obveznom davanju osobnih podataka označenih kao neophodni.

 4. Trajanje pretplate i opseg sadržaja koji je njome obuhvaćen ovisi o vrsti pretplate kupljenoj u skladu s ponudom važećom na Platformi u trenutku kupnje pretplate.

 5. Korisnik ima pravo u svakom trenutku promijeniti vrstu pretplate pod uvjetima navedenim u pretplatničkoj ponudi i ovom Pravilniku.

 6. Ukoliko vlasnik Platforme ne izvrši svoje obveze iz pretplatničkog ugovora, korisnik ima pravo podnijeti reklamaciju. Reklamacju je potrebno dostaviti u pisanom obliku na adresu vlasnika platforme: admin@nextwave-global.com u roku od 14 dana od nastanka problema. Ako vlasnik platforme prihvati reklamaciju, korisnik ima pravo promijeniti pretplatu ili dobiti povrat dijela ili cijelokupnog uplaćenog iznosa. Rok za rješavanje reklamacije je do 14 dana.

 7. Korisnik ima pravo odustati od pretplatničkog ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana njegovog sklapanja.

 8. Kako bi iskoristio pravo na odustanak od ugovora, korisnik je dužan poslati pisanu izjavu o odustajanju od ugovora na adresu vlasnika platforme: admin@nextwave-global.com, zajedno s pravilno ispunjenim obrascem za odustanak. Obrazac za odustajanje od Ugovora o kupoprodaji nalazi se u prilogu Pravilnika.

 9. U slučaju odustajanja od ugovora, vlasnik platforme će vratiti korisniku sve uplate primljene od njega u roku od 14 dana od dana primitka izjave o odustajanju od ugovora.

 10. Korisnik nema pravo odustati od pretplatničkog ugovora ako je usluga aktivirana uz izričitu suglasnost korisnika. Pretplatnički ugovor sklapa se za cijelo vrijeme trajanja pretplate, a korisnik ne može raskinuti ovaj Ugovor uz otkaz prije isteka razdoblja pretplate.

 

 1. Ako korisnik prekrši odredbe ovih propisa ili važećeg zakona, vlasnik Platforme zadržava pravo obustaviti ili povući pristup Platformi i raskinuti ugovor o pretplati bez otkaznog roka.

 2. Sve izmjene odredaba sklopljenog pretplatničkog ugovora ili pravilnika Platforme izvršit će se u pisanom obliku , e-poštom ili na Platformi.

 3. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim propisima, primjenjivat će se odredbe važećeg zakona.§5 Građanska odgovornost i autorska prava

 1. Vlasnik Platforme nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu korištenjem Platforme od strane korisnika.

 2. Vlasnik platforme zadržava pravo brisanja korisničkog računa u slučaju kršenja odredbi ovih Pravila.

 3. Sav sadržaj dostupan na Platformi zaštićen je autorskim pravima i u vlasništvu je vlasnika Platforme ili drugih subjekata koji su pristali na njihovo dijeljenje. korisnik se obvezuje koristiti sadržaj samo u osobne svrhe te ga nema pravo distribuirati, kopirati, modificiratii ili na drugi način koristiti bez suglasnosti vlasnika platforme.

 4. Korisnik snosi odgovornost za sve radnje poduzete tijekom korištenja Platforme, uključujući bilo kakvu štetu uzrokovanu kršenjem autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva.§6 Zaštita osobnih podataka

 1. Vlasnik platforme obrađuje osobne podatke korisnika u skladu s važećim odredbama o zaštiti osobnih podataka, posebice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (EU) od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka te ukidanjem Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, u nastavku "GDPR")

 2. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka i pravima korisnika dostupne su u kartici pravila o privatnosti dostupnoj na Platformi.§7 Završne odredbe

 1. Vlasnik platforme zadržava pravo povremene izmjene ovih Uvjeta i odredbi. Izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu u trenutku objave na Platformi.

 2. U slučaju sporova proizašlih iz korištenja Platforme nadležni su opći sudovi nadležni prema sjedištu vlasnika Platforme.

 3. Ovaj Pravilnik primjenjuje se od datuma objave na Platformi.