Polityka prywatności platformy ArtLounge+

Ta Politika zasebnosti opredeljuje pravila glede zbiranja, obdelave in varstva podatkov, ki jih Uporabnik posreduje v zvezi z uporabo spletne strani Platforme, nanašajoča se tako na uporabo datotek „cookies” (imenovanih tudi piškotki) na Uporabnikovem računalniku, kot tudi na zbiranje in obdelavo podatkov o Uporabniku za statistične namene, kot tudi na druge načine obdelave podatkov, zlasti na zbiranje, shranjevanje na medije in hrambo, razvoj, spreminjanje, dajanje na voljo in drugo uporabo podatkov. Vsi izrazi, uporabljeni v tem dokumentu, imajo pomen, ki jim je opredeljen v Pravilniku, ki je na voljo na spletni strani Platforme.§1 Splošne določbe

 1. Ta Politika zasebnosti določa pravila glede obdelave osebnih podatkov s strani družbe Next Wave Global LLC s sedežem na naslovu: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, poštna številka: 82801, ZDA (v nadaljevanju imenovane "Upravitelj"), v zvezi z uporabo spletne platforme ArtLounge+ (v nadaljevanju imenovana "Platforma").

 2. Upravitelj posebno skrb namenja varovanju zasebnosti Uporabnika Platforme in zagotavlja, da so vsi osebni podatki, ki jih obdeluje, v skladu z obvezujočimi predpisi prava, vključno zlasti z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (skrajšan naziv - Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju »SUVP«, ustr. ang. kratica GDPR).

 3. Izrazi, ki so uporabljeni v tej Politiki zasebnosti, imajo pomen, opredeljen v določbah SUVP in v Pravilniku platforme ArtLounge+.

 §2 Vrste obdelovanih osebnih podatkov

 1. Upravitelj obdeluje osebne podatke Uporabnika platforme, kot so:

- ime in priimek,

- naslov elektronske pošte,

- podatki o kupljenih naročništvih,

- podatki o uporabi Platforme,

- podatke o končni napravi, ki jo uporablja Uporabnik,

- naslov IP,

- datoteke cookies.

 

 1. Upravitelj obdeluje samo tiste podatke, ki jih je Uporabnik prostovoljno posredoval, in podatke, potrebne za realizacijo storitev, ki jim je namenjena Platforma.

 §3 Cilj obdelave osebnih podatkov

 1. Osebni podatki Uporabnika Platforme se obdelujejo v ciljih:

- zagotavljanja storitev skladno s ponudbo Platforme,

- omogočanja Uporabniku uporabljati Platformo,

- izvajanja marketinških aktivnosti,

- zagotavljanja varnosti podatkov Uporabnika Platforme.

 

 1. Osebne podatke uporablja Upravitelj samo za namene zagotavljanja storitev na Platformi.

 2. Osebne podatke se lahko daje na voljo subjektom, ki sodelujejo z Upraviteljem, za njihovo uporabo v cilju zagotavljanja storitev Uporabniku platforme.

 

 

§4 Prostovoljnost posredovanja podatkov

 1. Vsak Uporabnik Platforme ima pravico v cilju uporabe Platforme ali oddaje naročila prostovoljno posredovati za to potrebne podatke. V primeru koriščenja določenih storitev, kot tudi v procesu naročila naročništva je možno, da bo posredovanje nekterih podatkov, ki je sicer prostovoljno, neobhodno za izvedbo elektronske storitve ali realizacijo naročila.

 2. Podatki, ki so nujno potrebni (obvezni) in jih je treba predložiti za koriščenje elektronske storitve ali realizacijo naročila naročništva, so vsakokratno navedeni v obrazcu, namenjenemu za vnosu teh potrebnih podatkov.

 3.  

 

§5 Pravice uporabnika

 1. PRAVICA DOSTOPA DO PODATKOV

Vsak Uporabnik Platforme ima pravico dostopa do podatkov in do popravka le-teh, ki jo lahko izkoristi tako, da se obrne na Upravitelja.

V primeru kontaktiranja Upravitelja se iz varnostnih razlogov izvede preveritev avtentičnosti Uporabnika. 1. PRAVICA DO IZBRISA PODATKOV

Vsak Uporabnik ima pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov. Ta pravica je splošno znana kot "pravica biti pozabljen". Upravitelj je ima obveznost izbrisati vse podatke vložnika zahteve, razen če bi obstajala druga pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo danih podatkov. Takšna podlaga lahko, na primer, izhaja iz obveznosti vodenja finančne dokumentacije. V primeru, da realizacija zahteve za izbris osebnih podatkov ni možna, Upravitelj o tem obvesti Uporabnika in hkrati navede pravno podlago.

 1. PRAVICA DO PRENOSA PODATKOV

Na izrecno zahtevo osebe, katere osebne podatke Upravitelj obdeluje, prejme ta oseba datoteko s podatki, strukturiranimi v splošno rabljenem formatu. Skladno s pravicami, ki jih ima, lahko Uporabnik tudi navede subjekt, kateremu naj Upravitelj posreduje njegove podatke. Realizacija te pravice sme trajati do 30 dni. Hkrati bo Upravitelj iz varnostnih razlogov opravil preveritev avtentičnosti Uporabnika in tako zagotovil, da bodo podatki zagotovo preneseni na pravi subjekt.

 1. PRAVICA VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

Uporabnik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki skrbi za varstvo osebnih podatkov.§6 Datoteke Cookies

 

 1. Platforma uporablja datoteke cookies (imenovane tudi „piškotki”), tj. majhne besedilne datoteke, ki se hranijo na končni napravi Uporabnika. Uporabljajo se za izboljšanje kakovosti uporabe Platforme ter za analitične in marketinške namene.

 2. S temi datotekami se hranijo osebne nastavitve Uporabnika in opcija samodejnega izpolnjevanja obrazcev ter služijo, med drugim, za hranjenje podatkov, potrebnih za prijavljanje Uporabnika. Uporabljata se zlasti dve kategoriji teh datotek:

 

Akcijske datoteke cookies - datoteke, hranjene v cilju beleženja aktivnosti Uporabnika v okviru uporabe Spletnega mesta. Te datoteke zagotavljajo statistične podatke, na podlagi katerih je možno optimizirati funkcionalnost spletnega mesta. Da bodo te datoteke aktivne, jih mora Uporabnik sprejeti, kar stori z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika.

Sejne datoteke cookies - datoteke, ki se uporabljajo na straneh za prijavljanje in se hranijo v cilju opredeljevanja statusa prijavljenosti Uporabnika. Uporabljajo se v cilju omogočanja Uporabniku dostopa do strani, vidnih le Uporabniku, ki uporablja Spletno mesto. Sejni piškotki se shranijo v trenutku, ko se Uporabnik prijavi, in ​​izbrišejo, ko se odjavi, tj. ko klikne na tipko "odjava".

 1. Uporabnik lahko blokira shranjevanje piškotkov na svoji napravi ali jih lahko kadar koli izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika. Če Uporabnik ne bo dovolil namestitve piškotkov na svoj brskalnik, je možno, da ne bo imel dostopa do nekaterih delov našega Spletnega mesta.

 2. Navodila o tem, kako onemogočiti namestitev datotek cookies, so na voljo v zavihku »Pomoč« na spletnih straneh posameznih brskalnikov, kot so, na primer Microsoft Internet Explorer , Google Chrome , Safari , Mozilla FirefoxOpera.§7 Varnost obdelave osebnih podatkov

 1. Upravitelj zagotavlja ustrezne varnostne ukrepe za zaščito obdelovanih osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, uničenjem ali poškodovanjem.

 2. Upravitelj izvaja za svoje zaposlene redna usposabljanja s področja varstva osebnih podatkov ter zagotavlja ravnanja skladno z ustreznimi varnostnimi postopki.

 3. Ena prednostnih nalog Upravitelja je preprečevanje vseh oblik kraje identitete, kot tudi zlonamernega pridobivanja občutljivih informacij ter nezakonitih praks pridobivanja informacji na podlagi lažnega predstavljanja. V teh ciljih se vsi podatki, ki jih posreduje Uporabnik, v tem zlasti tudi podatki, kot je številka kreditne kartice ter podatki, kot sta prijavno ime in geslo za vstop v račun Uporabnika, ki se jih poda na Spletnem mestu za omogočitev prijave, zbirajo skladno z načeli varnosti podatkov.

 §8 Pritožbe

 1. Uporabnik lahko vloži pritožbo v zvezi z Upraviteljevo obdelavo njegovih osebnih podatkov na ta e-poštni naslov: admin@nextwave-global.com.

 2. Pritožba mora vsebovati:

- ime in priimek Uporabnika,

- e-poštni naslov Uporabnika,

- opis prijavljenega problema.

 1. Upravitelj se zavezuje zaključiti obravnavo pritožbe Uporabnika v 30 dneh od dneva njenega prejema ter obvestiti Uporabnika o rezultatu postopka.

 2. Uporabnik ima v primeru, da ni zadovoljen z rezultatom postopka obravnave pritožbe, pravico obrniti se na sodišče.

§9 Končne določbe

 1. V primeru vprašanj ali dvomov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko Uporabnik Platforme obrne na Upravitelja tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov: admin@nextwave-global.com

 2. Upravitelj si pridržuje pravico kadar koli spremeniti Politiko zasebnosti. Spremembe začnejo veljati s trenutkom njihove objave na Platformi.

 3. Politika zasebnosti velja od dne njene objave na Platformi.

 4. Uporabnik ima obveznost redno seznanjati se s Politiko zasebnosti, da je tako na tekočem s spremembami, ki jih uvaja Upravitelj.

 5. O vsakokratni spremembi Politike zasebnosti Upravitelj o tem obvesti Uporabnika elektronsko, s sporočilom na e-poštni naslov, ki ga je le-ta navedel ob registraciji.

 6. Za zadeve, ki jih ta Politika zasebnosti ne ureja, se uporabljajo predpisi obvezujočega prava.