Pravilnik za uporabo platforme ArtLounge+§1 Splošne določbe

 1. Ta Pravilnik določa pravila za uporabo spletne platforme ArtLounge+ (v nadaljnjem besedilu "Platforma"), ki jo upravlja družba Next Wave Global LLC s sedežem na naslovu: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, poštna številka: 82801, ZDA (v nadaljevanju "Lastnik Platforme").

 2. Uporabnik Platforme je lahko vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let in ima polno pravno opravilno sposobnost (v nadaljevanju »Uporabnik«).

 3. Platforma je mesto, kjer imajo vsi registrirani uporabniki dostop do brezplačnih vsebin, predstavljenih na Platformi, medtem ko imajo registrirani Uporabniki, ki so naročili določene odplačne storitve in plačali izbrano naročnino, dostop do danih dodatnih digitalnih vsebin ali gradiv, ki so na voljo proti plačilu v času trajanja naročnine.

 4. Uporaba Platforme pomeni akceptacijo tega Pravilnika.§2 Registracija in prijavljanje

 1. Če želi uporabljati Platformo, mora Uporabnik ustvariti račun Uporabnika, pri čemer navede svoje ime in priimek ter e-poštni naslov.

 2. Ustvaritev računa je brezplačna.

 3. Račun se ustvari izključno za osebno uporabo Uporabnika.

 4. Za prijavo v Platformo mora Uporabnik podati svoj e-poštni naslov in geslo, ki ga je ustvaril v okviru registracije.

 5. Uporabnik se zavezuje k temu, da bo podal samo resnične in ažurne podatke ter da bo le-te v primeru spremembe ažuriral.

 6. Uporabnik je odgovoren za varovanje svojega gesla v tajnosti in se zavezuje, da ga ne bo dajal na voljo tretjim osebam.§3 Naročništvo

 1. Obseg plačljivih vsebin, ki so na voljo registriranemu Uporabniku, je odvisen od kupljenega naročništva skladno s ponudbo, objavljeno na spletni strani Platforme, ki je obvezovala v času nakupa naročništva.

 2. Lastnik platforme si pridržuje pravico spremembe ponudbe naročništva in uvajanja promocij.

 3. Plačila za uporabo plačljivih vsebin na podlagi kupljenega naročništva se določajo skladno s cenikom Lastnika Platforme, veljavnem na dan sklenitve dane naročniške pogodbe. Cenik, ki je bil veljaven na dan sklenitve naročniške pogodbe Uporabnika, je objavljen v zavihku Ponudba na Platformi.

 4. Cene naročništev so navedene v valuti, ki jo je izbral Lastnik. Plačila za naročništva se izvajajo prek ponudnikov plačilnih storitev, ki jih izbere Lastnik Platforme.

 5. Ni avtomatskih podaljševanj naročništev.

 

 

§4 Sklenitev naročniške pogodbe, reklamacije in odstop od pogodbe

 1. Naročniška pogodba je sklenjena v trenutku, ko Lastnik Platforme potrdi naročilo, ki ga je uporabnik oddal za dano naročništvo. Uporabnik prejme potrditev naročila danega naročništva najkasneje ob izvedbi plačila za to naročništvo.

 2. Del pogodbe so določila tega Pravilnika, kot tudi pogoji, navedeni v postopku nakupa.

 3. Nakup hkrati pomeni sprejem vsebine Pravilnika in Politike zasebnosti ter pristanek na posredovanje osebnih podatkov, ki so označeni kot obvezni.

 4. Trajanje naročništva in obseg vsebin, na katerega se nanaša, sta odvisna od vrste kupljenega naročništva skladno s ponudbo, objavljeno na Platformi, ki je veljavna v času nakupa naročništva.

 5. Uporabnik ima pravico kadarkoli spremeniti vrsto naročništva pod pogoji, določenimi v naročniški ponudbi in v tem Pravilniku.

 6. Če Lastnik Platforme ne izpolne svojih obveznosti iz naročniške pogodbe, ima Uporabnik pravico prijaviti reklamacijo. Reklamacijo se odda v pisni obliki na naslov Lastnika Platforme: admin@nextwave-global.com v 14 dneh od pojava problema. V primeru akceptacije reklamacije s strani Lastnika Platforme ima Uporabnik pravico spremeniti naročništvo ali prejeti povračilo dela ali celotnega plačanega zneska. Rok za obravnavo reklamacij je do 14 dni.

 7. Uporabnik ima pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva njene sklenitve.

 8. Uporabnik uveljavi pravico odstopa od pogodbe tako, da pošlje na naslov Lastnika Platforme: admin@nextwave-global.com pisno izjavo o odstopu od pogodbe skupaj s pravilno izpolnjenim odstopnim obrazcem. Obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe je priloga k Pravilniku.

 9. V primeru odstopa od pogodbe Lastnik Platforme vrne Uporabniku vsa od njega prejeta plačila v roku 14 dni od dneva prejema izjave o odstopu od pogodbe.

 10. Uporabnik nima pravice odstopa od naročniške pogodbe, če je bila storitev aktivirana z izrecnim soglasjem uporabnika. Naročniška pogodba se sklenje za ves čas trajanja naročništva in Uporabnik te pogodbe ne more odpovedati pred iztekom tega trajanja naročništva.

 11. V primeru kršitve določb tega Pravilnika ali pravnih predpisov s strani Uporabnika ima Lastnik Platforme pravico Uporabniku začasno prekiniti ali mu odreči dostop do Platforme ter razvezati naročniško pogodbo brez predhodnega obvestila.

 12. Morebitne spremembe določil sklenjene naročniške pogodbe ali Pravilnika Platforme bodo izvedene v pisni obliki ter posredovane po elektronski pošti ali objavljene na Platformi.

 13. Za zadeve, ki jih ta Pravilnik ne ureja, se uporabljajo določbe obvezujočega prava.§5 Civilna odgovornost in avtorske pravice

 

 1. Lastnik Platforme ni odgovoren za nobeno škodo, nastalo kot posledica Uporabnikove uporabe Platforme.

 2. Lastnik Platforme si pridržuje pravico izbrisa računa Uporabnika v primeru, da bi le-ta kršil določbe tega Pravilnika.

 3. Vse vsebine, ki so na voljo na Platformi, so zaščitene z avtorskim pravom in so last Lastnika Platforme ali drugih subjektov, ki so privolili, da se njihove vsebine dajo na voljo. Uporabnik se zavezuje, da bo vsebine uporabljal samo za svoje osebne namene, in nima pravice teh vsebin distribuirati, kopirati, spreminjati ali kakor drugače uporabljati brez soglasja Lastnika Platforme.

 4. Uporabnik je odgovoren za vsa svoja dejanja med uporabo Platforme, vključno za kakršno koli škodo, povzročeno s kršitvijo avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine.

 §6 Varstvo osebnih podatkov

 

 1. Lastnik Platforme obdeluje osebne podatke Uporabnika v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu osebnih podatkov posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (kratica krajšega angleškega naziva te uredbe – GDPR, tj. „Splošna uredba o varstvu podatkov”, v nadaljevanju "SUVP").

 2. Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah Uporabnika so na voljo v zavihku Politika zasebnosti, ki je na voljo na Platformi.

§7 Končne določbe

 

 1. Lastnik platforme si pridržuje pravico kadar koli spremeniti ta Pravilnik. Vsakokratna sprememba Pravilnika začne veljati z dnem njene objave na Platformi.

 2. V primeru sporov, povezanih z uporabo Platforme, so pristojna redna sodišča, pristojna glede na sedež Lastnika Platforme.

 3. Ta pravilnik obvezuje od dne njegove objave na Platformi.