Zásady ochrany osobných údajov platformy ArtLounge+

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá zhromažďovania, spracovania a ochrany údajov poskytnutých Používateľom v súvislosti s používaním webovej stránky Platformy, spočívajúce tak v používaní súborov cookies na počítači Používateľa, ako aj v zhromažďovaní a spracúvaní údajov o Používateľovi na štatistické účely, ako aj ďalšie spôsoby spracovania údajov, najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, ukladanie, spracúvanie, zmena, zdieľanie a iné používanie údajov. Všetky výrazy použité v tomto dokumente majú význam, ktorý im je daný v Pravidlách dostupných na webovej stránke Platformy.§1 Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosťou Next Wave Global LLC so sídlom na adrese: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, 82801, USA (ďalej len „Správca“ ) v súvislosti s používaním internetovej platformy ArtLounge+ (ďalej len „Platforma“).

 2. Správca dbá najmä na ochranu súkromia Používateľa Platformy a zabezpečuje, aby všetky ním spracúvané osobné údaje boli v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“).

 3. Pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú význam uvedený v ustanoveniach GDPR a v Pravidlách platformy ArtLounge+.§2 Druhy spracúvaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje Používateľa Platformy, ako sú:

- meno a priezvisko,

- e-mailová adresa,

- informácie o zakúpenom predplatnom,

- informácie o používaní Platformy,

- informácie o koncovom zariadení používanom Používateľom,

- IP adresa,

- súbory cookies.

 1. Správca spracúva iba tie údaje, ktoré dobrovoľne poskytol Používateľ a tie, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb poskytovaných na Platforme.§3 Účel spracúvania osobných údajov

 1. Osobné údaje Používateľa Platformy sa spracúvajú za účelom:

- poskytovanie služieb v súlade s ponukou Platformy,

- umožnenie Používateľovi používať Platformu,

- realizácia marketingových aktivít,

- poskytnúť Používateľovi Platformy bezpečnosť údajov.

 1. Osobné údaje používa Správca len za účelom poskytovania služieb na Platforme.

 2. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom spolupracujúcim so Správcom za účelom poskytovania služieb Používateľovi platformy.§4 Dobrovoľné poskytnutie údajov

 1. Každý Užívateľ Platformy má právo dobrovoľne poskytnúť údaje za účelom používania Platformy alebo zadania objednávky. V prípade využívania niektorých služieb, ako aj v procese objednávania predplatného môže byť poskytnutie údajov, aj keď dobrovoľné, potrebné na vykonanie elektronickej služby alebo realizáciu objednávky.

 2. Nevyhnutné (povinné) údaje, ktoré je potrebné zadať v prípade využívania elektronickej služby alebo realizácie objednávky predplatného zakaždým, zostávajú uvedené vo formulári určenom na zadávanie týchto údajov.§5 Práva používateľa

 1. PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Každý Používateľ platformy má právo na prístup a opravu údajov kontaktovaním Správcu.

V prípade kontaktu so Správcom bude z bezpečnostných dôvodov vykonaná verifikácia osoby Používateľa.

 1. PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV

Každý Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov. Toto právo sa bežne označuje ako „právo byť zabudnutý“. Správca je povinný vymazať všetky údaje žiadateľa, pokiaľ neexistuje iný právny základ pre ďalšie spracúvanie týchto údajov. Takýto základ môže vyplývať napríklad z povinnosti viesť finančné záznamy. Ak nebude splnenie žiadosti o vymazanie osobných údajov možné, Správca oznámi túto skutočnosť Používateľovi spolu s uvedením právneho základu.

 1. PRÁVO NA PRENOS ÚDAJOV

Na výslovnú žiadosť osoby, ktorej osobné údaje Správca spracúva, dostane takáto osoba súbor so štruktúrovanými údajmi v bežne používanom formáte. Používateľ môže pri výkone svojho práva uviesť aj subjekt, ktorému má správca preniesť jeho údaje. Uplatnenie tohto práva môže trvať až 30 dní. Správca zároveň z bezpečnostných dôvodov preverí osobu Používateľa, aby sa uistil, že údaje budú odovzdané správnemu subjektu.

 1. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov.§6 Súbory Cookies

 1. Platforma používa súbory cookies, tj. malé textové súbory uložené na koncovom zariadení Používateľa. Používajú sa na zlepšenie kvality používania Platformy a na analytické a marketingové účely.

 2. Tieto súbory ukladajú: osobné nastavenia Používateľa a možnosť automatického vypĺňania formulárov a slúžia okrem iného na ukladanie údajov potrebných na prihlásenie Používateľa. Používajú sa najmä dve kategórie súborov cookies:

Action Cookies – súbory ukladané za účelom zaznamenávania aktivity Používateľa pri používaní Webovej stránky. Tieto súbory poskytujú štatistické údaje, na základe ktorých môžete optimalizovať funkčnosť Webovej stránky. Aby boli súbory cookies aktívne, musia byť prijaté Používateľom prostredníctvom príslušného nastavenia webového prehliadača.

Session Cookies – súbory používané na prihlasovacích stránkach, ktoré sa ukladajú na určenie stavu prihlásenia Používateľa. Používajú sa na to, aby poskytli Používateľovi prístup k stránkam, ktoré sú viditeľné iba pre Používateľa používajúceho Webovú stránku. Cookies relácie sú priradené pri prihlásení Používateľa a vymazané pri odhlásení, tj. kliknutím na tlačidlo „odhlásiť sa“.

 1. Používateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies na svojom zariadení alebo ich kedykoľvek vymazať pomocou príslušného nastavenia webového prehliadača. Ak nepovolíte inštaláciu súborov cookies vo svojom prehliadači, môže sa stať, že nebudete môcť pristupovať k niektorým častiam našej Webovej stránky.

 2. Návod ako zakázať inštaláciu súborov cookies je dostupný v záložke „Pomocník“ na webových stránkach jednotlivých prehliadačov, napríklad Microsoft Internet Explorer , Google Chrome , Safari , Mozilla FirefoxOpera.§7 Bezpečnosť spracovania osobných údajov

 1. Správca zabezpečuje primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu spracúvaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zničením alebo poškodením.

 2. Správca vykonáva pre svojich zamestnancov pravidelné školenia v oblasti ochrany osobných údajov a dbá na dodržiavanie vhodných bezpečnostných postupov.

 3. Jednou z priorít Správcu je bojovať proti všetkým formám krádeže identity, ako aj získavaniu citlivých informácií so zlými úmyslami alebo nezákonnými praktikami známymi ako phishing. Na tento účel sú všetky údaje poskytnuté Používateľom, najmä údaje, ako je číslo kreditnej karty a údaje uvedené na Webovej stránke umožňujúce prihlásenie, ako je prihlasovacie meno a heslo k účtu Používateľa, zhromažďované v súlade so zásadami bezpečnosti údajov.§8 Sťažnosti

 1. Používateľ môže podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania svojich osobných údajov Správcom na e-mailovú adresu: admin@nextwave-global.com.

 2. Sťažnosť by mala obsahovať:

- meno a priezvisko Používateľa,

- e-mailovú adresu Používateľa,

- opis nahláseného problému.

 1. Správca sa zaväzuje do 30 dní odo dňa jej prijatia posúdiť sťažnosť Používateľa a informovať Používateľa o výsledku konania.

 2. V prípade nespokojnosti Používateľa s výsledkom vybavenia sťažnosti, má Používateľ právo podať žalobu.§9 Záverečné ustanovenia

 1. V prípade otázok alebo pochybností súvisiacich so spracovaním osobných údajov môže Používateľ platformy kontaktovať Správcu zaslaním správy na e-mailovú adresu: admin@nextwave-global.com

 2. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Zásady ochrany osobných údajov. Zmeny vstupujú do platnosti ich zverejnením na Platforme.

 3. Zásady ochrany osobných údajov sú účinné odo dňa ich zverejnenia na Platforme.

 4. Používateľ je povinný pravidelne čítať Zásady ochrany osobných údajov, aby mohol sledovať zmeny zavedené Správcom.

 5. V prípade vykonania zmien Zásad ochrany osobných údajov bude Správca informovať Používateľa o vykonaných zmenách elektronicky, na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

 6. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, platia ustanovenia platného práva.