Pravidlá používania platformy ArtLounge+§1 Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania online platformy ArtLounge+ (ďalej len „Platforma“), prevádzkovanej spoločnosťou Next Wave Global LLC so sídlom na adrese: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, 82801, USA (ďalej len „Vlastník platformy“).

 2. Používateľmi Platformy môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu (ďalej len „Používateľ“).

 3. Platforma je miesto, kde majú všetci registrovaní Používatelia prístup k bezplatnému obsahu prezentovanému na Platforme, zatiaľ čo registrovaní Používatelia, ktorí si objednali a zaplatili vybrané predplatné, majú prístup k určitému digitálnemu obsahu alebo materiálom sprístupneným za poplatok počas trvania predplatného.

 4. Používanie Platformy sa rovná súhlasu s týmito Pravidlami.§2 Registrácia a prihlásenie

 1. Za účelom využívania Platformy je Používateľ povinný vytvoriť si Používateľský účet poskytnutím svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy.

 2. Vytvorenie účtu je bezplatné.

 3. Účet je vytvorený výhradne pre osobné použitie Používateľa.

 4. Pre prihlásenie na Platformu je Užívateľ povinný poskytnúť svoju e-mailovú adresu a heslo, ktoré si vytvoril pri registrácii.

 5. Používateľ sa zaväzuje uvádzať pravdivé a aktuálne údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

 6. Používateľ je zodpovedný za uchovanie svojho hesla v tajnosti a zaväzuje sa ho nezverejniť tretím osobám.§3 Predplatné

 1. Rozsah plateného obsahu dostupného registrovanému Používateľovi závisí od zakúpeného predplatného v súlade s ponukou platnou na stránke Platformy v čase zakúpenia predplatného.

 2. Vlastník platformy si vyhradzuje právo zmeniť ponuku predplatného a zavádzať propagačné akcie.

 3. Poplatok za používanie spoplatneného obsahu formou zakúpeného predplatného je stanovený v súlade s cenníkom Vlastníka platformy platným ku dňu uzatvorenia danej zmluvy o predplatnom. Cenník platný ku dňu uzatvorenia zmluvy o predplatnom Používateľom je zverejnený v záložke ponuka na Platforme.

 4. Ceny predplatného sú uvádzané v mene určenej Vlastníkom. Platby za predplatné sa uskutočňujú prostredníctvom poskytovateľov platobných služieb vybraných Vlastníkom platformy.

 5. Predplatné sa automaticky neobnovuje.§4 Uzavretie zmluvy o predplatnom, reklamácie a odstúpenia od zmluvy.

 1. Zmluva o predplatnom je uzavretá po potvrdení Vlastníka platformy, že Používateľ zadal objednávku na dané predplatné. Potvrdenie o zadaní objednávky daného predplatného dostane Používateľ najneskôr v čase úhrady vybraného predplatného.

 2. Obsahom zmluvy sú ustanovenia týchto Pravidiel, ako aj podmienky uvedené v nákupnom konaní.

 3. Uskutočnenie nákupu sa rovná súhlasu s obsahom Pravidiel a Zásad ochrany osobných údajov a povinným poskytnutím osobných údajov označených ako povinné.

 4. Trvanie predplatného a rozsah ním pokrytého obsahu závisí od typu predplatného zakúpeného v súlade s ponukou platnou na Platforme v čase zakúpenia predplatného.

 5. Používateľ má právo v každej chvíli zmeniť typ predplatného, za podmienok uvedených v ponuke predplatného a v týchto Pravidlách.

 6. V prípade, že Vlastník platformy nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o predplatnom, má Používateľ právo podať reklamáciu. Reklamácia by mala byť podaná písomne na adresu Vlastníka platformy: admin@nextwave-global.com v priebehu 14 dní od výskytu problému. Ak Vlastník platformy reklamáciu uzná, Používateľ má právo zmeniť predplatné alebo získať vrátenie časti alebo celej zaplatenej sumy. Doba vybavenia reklamácie je do 14 dní.

 7. Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy o predplatnom bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia.

 8. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je Používateľ povinný zaslať písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy na adresu Vlastníka platformy: admin@nextwave-global.com spolu so správne vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od Kúpno-predajnej zmluvy tvorí prílohu Pravidiel.

 9. V prípade odstúpenia od zmluvy Vlastník platformy vráti Používateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

 10. Používateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy o predplatnom, ak bola služba spustená s výslovným súhlasom Používateľa. Zmluva o predplatnom sa uzatvára na celú dobu trvania predplatného a Používateľ nemôže túto zmluvu vypovedať výpoveďou pred uplynutím doby predplatného.

 11. V prípade, že Používateľ poruší ustanovenia týchto Pravidiel alebo platných zákonov, Vlastník platformy si vyhradzuje právo pozastaviť alebo odobrať prístup k Platforme a ukončiť zmluvu o predplatnom bez upozornenia.

 12. Akékoľvek zmeny ustanovení uzatvorenej zmluvy o predplatnom alebo pravidiel Platformy budú vykonané písomne, prostredníctvom e-mailu alebo na Platforme.

 13. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa použijú ustanovenia platného práva.§5 Občianska zodpovednosť a autorské práva

 1. Vlastník platformy nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania Platformy Používateľom.

 2. Vlastník platformy si vyhradzuje právo odstrániť účet Používateľa v prípade porušenia ustanovení týchto Pravidiel.

 3. Všetok obsah sprístupnený na Platforme je chránený autorským právom a je majetkom Vlastníka platformy alebo iných subjektov, ktoré súhlasili s ich zdieľaním. Používateľ sa zaväzuje používať obsah iba na osobné účely a nemá právo ho rozširovať, kopírovať, upravovať alebo inak používať bez súhlasu Vlastníka platformy.

 4. Používateľ zodpovedá za všetky činnosti vykonané počas používaní Platformy, vrátane akejkoľvek škody spôsobenej porušením autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva.§6 Ochrana osobných údajov

 1. Vlastník platformy spracúva osobné údaje Používateľa v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“).

 2. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach Používateľa sú dostupné v záložke Zásady ochrany osobných údajov dostupnej na Platforme.§7 Záverečné ustanovenia

 1. Vlastník platformy si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Zmeny a doplnenia pravidiel nadobúdajú platnosť ich zverejnením na Platforme.

 2. V prípade sporov vyplývajúcich z používania Platformy sú príslušné spoločné súdy miestne príslušné podľa sídla Vlastníka platformy.

 3. Tieto Pravidlá platia odo dňa ich zverejnenia na Platforme.